top of page

Føl deg trygg når klagen kommer: Tones huskeliste

Oppdatert: 25. mar. 2021


Akkurat i det Tone skal til å kjøre ombord på Color Line på vei til Legoland, ringer telefonen. Det er rektor, og ettersom det er rett etter skoleslutt, tolker hun det som et dårlig tegn. Hva kan det være? Han sier at Tone må dokumentere at hun har fulgt retningslinjene for karaktersetting, så han kan sende over dokumentasjon til Statsforvalteren. Tone har ikke med mac-en sin som inneholder mye info, ferga går om ti minutter. Mannen er utålmodig, fordi Tone har lovt han at de endelig skal ha skikkelig kvalitetstid sammen etter en slitsom innspurt. Hva ville du gjort i Tones tilfelle?


Hør episoden "Vurdering i tråd med forskning og forskrift" her:

Mitt inntrykk er at det hersker litt forvirring rundt vurdering i skolen for tiden. Så la oss begynne med å slå fast en ting. Det finnes to vurderingsformer:

 1. Underveisvurdering. Her har læreren rollen som en trener. Du (læreren) skal gjøre alt du kan for å få den enkelte eleven til å prestere best mulig. For å dra trenermetaforen videre, så skal du få spillerne til å prestere best mulig til laguttaket, som da er ment som den summative vurderinga. Du trenger ikke å skriftliggjøre underveisvurderinga. Forskrift til opplæringslova § 3-10 sier at "Undervegsvurderinga kan vere både munnleg og skriftleg.". Slik har det vært siden 2015. Det er ikke mulig å klage formelt på underveisvurdering. Per Lauvås som er intervjuet i podcasten over, kaller denne sonen for "øverommet", og hevder at denne sonen bør være størst mulig.

 2. Standpunktvurdering. Her har du rollen som en dommer. Her skal du sette en karakter på elevens samlede kompetanse. Karakteren skal settes mot slutten av opplæringen i faget. Her er det en del regler og retningslinjer som gjelder for dokumentasjon. Jeg skal nå gå gjennom disse. Per Lauvås som er intervjuet i podcasten over, kaller denne sonen for "prøverommet", og hevder at denne sonen bør være så liten som mulig.

Tilbake til historien: Det Tone ikke vet, er at eleven kun klage på feil i "saksbehandlingen" til læreren, til hvordan Tone har satt standpunktkarakteren. Tone vet ikke at eleven ikke kan klage på underveisvurderingen. For å understreke: Det er altså kun hvordan karaktersettinga er utført det er mulig å klage på: lærerens profesjonelle skjønn er suverent. Statsforvalterens folk har jo ikke innsikt i hvordan man gjør god vurdering i fag, og de har heller ikke fulgt eleven tett gjennom et år. Alt de kan se på er om retningslinjene er fulgt. Dersom de ikke er fulgt, må det utføres en ny vurdering.

Tone har ikke oversikt over regler og rutiner, men vet at hun har stått på for at eleven det gjelder skal få vurderingsgrunnlag. Hun tar klagen personlig, og kan ikke forstå at eleven kan være så utakknemlig.


Det Tone skulle visst, er at hun har gjort som hun skal, og fulgt retningslinjene godt. Dette er også godt dokumentert på skolens læringsplattform Canvas og i OneNote. Egentlig kunne hun bare bedt rektor om å finne infoen der, han er lagt til i alle fag. Tone sitter nå på danskebåten med en mutt mann og noen understimulerte barn, mens hun febrilsk prøver å sette seg inn i diverse veiledere fra Statsforvalteren. Hun skulle ønske det fantes en blogg som kunne forklare det litt enklere.


Retningslinjer

Retningslinjene Tone gjerne skulle kunnet, er disse:

 • Kompetansemålene skal forstås i lys av teksten om faget i læreplanene. I vurderingen skal det ikke tas hensyn til: utenforliggende momenter som innsats, fravær, orden og oppførsel, med mindre dette går frem av kompetansemålene.

 • standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlete kompetansen eleven har ved avslutningen av opplæringen

 • eleven skal gjøres kjent med hva det er lagt vekt på i fastsetting av hennes eller hans standpunktkarakter

 • eleven skal få vise sin kompetanse på flere og varierte måter

(Kopiert fra Veilederen fra 2021, Statsforvalteren, se her)


Tone har vurdert eleven ut fra kompetansemålene, som hun har tolket ut fra teksten "om faget". Hun har ikke blandet inn innsats, fravær, orden og atferd i vurderinga, selv om hun strengt tatt var fristet til å gi litt trekk da eleven virket lat, men allikevel leverte et flott produkt. Hun har vært flink til å benytte egenvurdering og varierte arbeidsmåter, så eleven har i høyeste grad fått vist kompetansen sin på flere og ulike måter. I mai hadde de et tverrfaglig, avsluttende læringsoppdrag, og der fikk eleven vist sin kompetanse. Det hun var usikker på om eleven kunne, fikk hun avdekket ved å supplere med en samtale. Hun fikk et godt totalbilde av elevens kompetanse.


Rent formelt lot hun eleven vurdere sin egen kompetanse, og hadde en samtale på bakgrunn av dette. Det dokumenterte hun i OneNote, og eleven ble godt kjent med hva det ble lagt vekt på i fastsettinga av elevens standpunktkarakter. I mailen rektor har skrevet, står det at Statsforvalteren ønsker et måloppnåelsesskjema med avkrysning på lav, middels eller høy, supplert med individuelle kommentarer om elevens kompetanse. Tone er litt stresset av det hele, og ringer en tante som er en erfaren lektor. Hun sier at måloppnåelsesskjema egentlig ikke er noe Statsforvalteren kan kreve, og at det ikke akkurat er uttrykk for en optimal vurderingspraksis. Tone tenker litt på det, og tror nok allikevel hun vil bruke måloppnåelsesskjema denne gangen, siden det også står i veilederen til Statsforvalteren.


I morgen har Tone funnet ut hvordan hun skal gjøre alt dette. Da er hun lettet, og forstår at arbeidet med å sende over info til rektor tar rundt 20 minutter. Hun finner kompetansemålene på nett, og skriver bak hvilken måloppnåelse eleven har vist i hvert kompetansemål (lav, middels eller høy). Hun er ikke trygg nok til å gjøre det slik som tanta foreslo, enda. I tillegg samler Tone info fra OneNote, læringsplattformen og også elevenes egenvurdering. Hun forfatter kort og konsist, og sender det over til rektor. Hun lager denne huskelista til seg selv for neste år:

 1. Eleven kan kun klage på hvordan karaktersettinga på standpunkt er utført, ikke på underveisvurderingen

 2. Mitt faglige skjønn er suverent

 3. Statsforvalteren skal kun sjekke at retningslinjene er fulgt

 4. Kompetansemålene er utgangspunkt for vurderingen, og skal sees i lys av "om faget"

 5. Man skal ikke blande andre ting inn i vurderinga, som eks innsats, orden, atferd og fravær.

 6. Standpunktkarakteren er et uttrykk for den helhetlige kompetanse til elevene. Det holder ikke med eks en prøve, eller kun å ha dekket noen få kompetansemål.

 7. Elevene må få vist kompetanse på flere og ulike måter (Det gjør de uansett)

 8. Elevene må vite om hva som er lagt vekt på i fastsettinga av standpunktkarakteren

 9. Det er greit å få en sjekk på praksisen min :-D

Hun bestemmer seg også for å ha to nye vaner i alle fag: La alle elever jobbe mer med egenvurdering, og dokumentere den siste fagsamtalen stikkordsmessig før sommeren i rommet til eleven på OneNote. Mest fordi det vil fungere bra, litt fordi da har hun alt klart dersom hun får en ny klage til neste år.

Hun sender over infoen, og rektor er fornøyd. Han supplerer med informasjon, og sender det hele til Statsforvalteren. Statforvalteren behandler klagen, og finner ut at retningslinjene er fulgt. Klagen får ikke medhold. Tone har en god praksis. Det var en fin, summativ vurdering uten karakter, tenker Tone.


Oppdatering 25.03.21 kl 13.36, etter tips fra Bjørnar Sandvold i en Facebookgruppe (forkortet):

Et tips kan være å publisere foreløpige standpunktkarakterer før fristen, og gi elever som er misfornøyde med karakterene mulighet til å forbedre seg ved å tilby en ekstra vurderingssituasjon. Da gir man elevene mulighet til å vise kompetanse, og reduserer antall klager betraktelig.


Eksemplet er mitt. Det teoretiske rammeverket er fra Veilederen til Statsforvalteren i Oslo og Viken fra 2021. Liste skrevet av Gro Elisabeth Strøm, som også har inspirert Legoland-historien. Metaforene om laguttak er inspirert av Per Lauvås. Teksten er gått gjennom av Kjell Evensen, som har gitt meg formative vurderinger jeg opplevde som motiverende og ga meg økt lærelyst.


Min egenvurdering:

Innlegget akkurat har høy nok måloppnåelse på form i forhold til min egen blogg-standard. Jeg ville nok gitt meg selv 5(-) på formen, kanskje litt lavere. Men på innholdet, og nytten det kan ha for andre lærere, tror jeg faktisk jeg ville gitt meg selv 6-er. Med mindre jeg er ubevisst inkompetent, og har noen blindsoner jeg burde visst om. Når det kommer til læringsstrategier, har jeg brukt disposisjon, tankekart, spurt folk som vet mer om meg om emner, og mye annet. Nå gidder jeg ikke skrive mer.


Dersom du mener noe er direkte feil eller noe vesentlig ikke er tatt med, ta kontakt her.

3 882 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page